Stranica 1 od 1
Pitanje.1
Kakav je vaš općeniti stav o problemu buke okoliša u Gradu Rijeci ? *

1 = Veliki problem, 5 = Nije problem

1 2 3 4 5
Kakav je vaš općeniti stav o problemu buke okoliša u Gradu Rijeci ?

Kakav je vaš općeniti stav o problemu buke okoliša u Gradu Rijeci ?

Pitanje.2
Kako biste ocijenili svaki od postojećih izvora buke u okolini gdje živite ? *

1 = Veliki problem, 5 = Nije problem

1 2 3 4 5
Buka cestovnog prometa
Buka pružnog putničkog prometa
Buka pružnog teretnog prometa
Buka zračnog prometa
Buka plovila s rijeka, kanala, mora koja se čuje na kopnu
Buka zabavnih događaja na otvorenom prostoru
Buka industrijskih pogona i postrojenja
Buka građevinskih radova
Buka ugostiteljskih objekata
Buka iz susjednih stanova i/ili zgrada
Buka drugog izvora, molim opišite ispod

Buka cestovnog prometa

Buka pružnog putničkog prometa

Buka pružnog teretnog prometa

Buka zračnog prometa

Buka plovila s rijeka, kanala, mora koja se čuje na kopnu

Buka zabavnih događaja na otvorenom prostoru

Buka industrijskih pogona i postrojenja

Buka građevinskih radova

Buka ugostiteljskih objekata

Buka iz susjednih stanova i/ili zgrada

Buka drugog izvora, molim opišite ispod

Pitanje.3
Da li se smatrate osjetljivim na buku iz bilo kojeg izvora ? *

0 = nisam osjetljiv/a, 10= vrlo osjetljiv/a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Da li se smatrate osjetljivim na buku iz bilo kojeg izvora ?

Da li se smatrate osjetljivim na buku iz bilo kojeg izvora ?

Pitanje.4
U vremenu koliko živite na postojećoj adresi, rekli biste da je okoliš u posljednjih 5 godina postao: *
Bučniji Tiši Neznatna promjena Ne mogu odrediti
U vremenu koliko živite na postojećoj adresi, rekli biste da je okoliš u posljednjih 5 godina postao:

U vremenu koliko živite na postojećoj adresi, rekli biste da je okoliš u posljednjih 5 godina postao:

Pitanje.5
Je li Vam poznato da Grad Rijeka ima izrađenu kartu buke ? *
Da Ne
Je li Vam poznato da Grad Rijeka ima izrađenu kartu buke ?

Je li Vam poznato da Grad Rijeka ima izrađenu kartu buke ?

Pitanje.6
Jeste li se ikada koristili rezultatima karte buke Grada Rijeke ? *
Da Ne
Web preglednik
Uvid u elaborat na mrežnim stranicama Grada Rijeke
Drugi načini uvida

Web preglednik

Uvid u elaborat na mrežnim stranicama Grada Rijeke

Drugi načini uvida

Pitanje.7
Opišite Vaš osobni stav prema nekoj od mogućih mjera upravljanja bukom *
Izrazito podržavam Podržavam Niti za niti protiv Protiv Izrazito protiv Ne znam
Zamjena kolničke konstrukcije malobučnijom na glavnim gradskim prometnicama ukoliko to stručna podloga pokaže učinkovitim
Zamjena kolničke konstrukcije malobučnijom na svim prometnicama ukoliko to stručna podloga buke pokaže učinkovitim
Korištenje vozila s nižim razinama buke (npr. hibridni i/ili el. pogon)
Mjere upravljanja prometom za bolji tok prometa
Povećanje pješačkih zona u središtu grada
Povećano korištenje javnog gradskog prijevoza
Zamjenu vozila gradskog prijevoza s tišom pogonskom tehnologijom
Postavljanje zidova za zaštitu od buke na određenim lokacijama u gradu
Postavljanje zidova za zaštitu od buke na određenim lokacijama u gradu uz dodatne usluge (solarni sustavi, oglašavanje i sl.)
Podizanje kvalitete planiranja prostora i načina građenja u pogledu zaštite od buke
Formiranje gradskog fonda za zaštitu od buke

Zamjena kolničke konstrukcije malobučnijom na glavnim gradskim prometnicama ukoliko to stručna podloga pokaže učinkovitim

Zamjena kolničke konstrukcije malobučnijom na svim prometnicama ukoliko to stručna podloga buke pokaže učinkovitim

Korištenje vozila s nižim razinama buke (npr. hibridni i/ili el. pogon)

Mjere upravljanja prometom za bolji tok prometa

Povećanje pješačkih zona u središtu grada

Povećano korištenje javnog gradskog prijevoza

Zamjenu vozila gradskog prijevoza s tišom pogonskom tehnologijom

Postavljanje zidova za zaštitu od buke na određenim lokacijama u gradu

Postavljanje zidova za zaštitu od buke na određenim lokacijama u gradu uz dodatne usluge (solarni sustavi, oglašavanje i sl.)

Podizanje kvalitete planiranja prostora i načina građenja u pogledu zaštite od buke

Formiranje gradskog fonda za zaštitu od buke

Pitanje.8
Na području kojeg mjesnog odbora živite ? *

Pitanje.9
Je li vaše mjesto stanovanja smješteno unutar područja upravljanja bukom Grada Rijeke ? *

Područja upravljanja bukom su prikazana na mrežnom pregledniku http://kartebuke.coin.hr/main.html?map=rijeka

Da Ne
Je li vaše mjesto stanovanja smješteno unutar područja upravljanja bukom Grada Rijeke ?

Je li vaše mjesto stanovanja smješteno unutar područja upravljanja bukom Grada Rijeke ?

Pitanje.10
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili sa „DA“, da li smatrate predložene scenarije upravljanja bukom dovoljno ambicioznim za poboljšanje životnog okoliša ? *
Da Ne
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili sa „DA“, da li smatrate predložene scenarije upravljanja bukom dovoljno ambicioznim za poboljšanje životnog okoliša ?

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili sa „DA“, da li smatrate predložene scenarije upravljanja bukom dovoljno ambicioznim za poboljšanje životnog okoliša ?

Pitanje.11
Starosna dob? *
<20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 <70
Starosna dob?

Starosna dob?

Pitanje.12
Ulica stanovanja? *

Stranica 1 od 1